Hud sy’n rhoi gwÊn yn eich calon.

Fel ymarferydd celfyddydau mewn iechyd, mae lles ac iechyd meddwl plant yn hollbwysig i mi. Trwy gyfuno hyn â dros 40 mlynedd o berfformio fel consuriwr, cyflwynir sesiynau hud sydd yn hybu hunanhyder plant, yn ddeinamig, difyr, sensitif ac yn llawn hwyl mewn amgylchedd diogel . Mae’r plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn sylweddoli y gallant wneud gwahaniaeth, bod eu llais nhw yn bwysig.

“Roedd hwnna’n ffantastig”

Noah, Ysgol Abererch

CHWERTHIN A HWYL MEWN GWAHANOL YSGOLION

Hud a Hunan Hyder
Trawsnewid

Sioe rithiol berffaith

Does dim dwywaith bod plant yn caru’r sgrin.
Beth am fanteisio ar hyn? Yn hytrach na gwadu rhywbeth maent yn teimlo’n gyfforddus ag ef, cofleidio’r cyfle yma i gysylltu â nhw.

Trwy ddefnyddio cyfrwng y maent yn teimlo’n gartrefol ag ef, gellir meithrin eu hyder i ddechrau cysylltu â’i gilydd a gwneud hynny mewn amgylchedd diogel ac ysgogol.

Mae’n sesiwn yn llawn chwerthin a myfyrdodau gan y plant.

Nid yn unig y gwrandewir arnynt, maent hefyd yn gwybod eu bod yn cael eu clywed.

Trwy eu gwahodd i amgylchedd diogel, maent yn teimlo’n gartrefol ac o’r herwydd, yn medru cael y profiad gorau posibl.

“Mae Kariad wedi gwenud imi deimlo’n bwysig.”

Disgybl Ysgol Edern

“Mae’r hud a lledrith yn anhygoel!”

Disgybl Ysgol Abersoch

CIPOLWG AR YR HYN A GEWCH MEWN SESIWN EFO FI

Ymatebion bendigedig a phob un plentyn yn teimlo’n bwysig.
Hud a lledrith sy’n rhoi hwb i hunanhyder plant.
  • Hud
  • Hunan Hyder
  • Rhithiol
  • Rhyngweithiol

Sioe sy’n canolbwyntio ar y plant ac yn rhoi hwb i’w hyder. Nid yn unig y mae’r plant yn chwerthin ac yn gwenu’n braf, maent hefyd yn darganfod y gall eu hegni a’u calonnau wirioneddol gwneud gwahaniaeth.

Efallai mai newid bach a chwa o awyr iach yw’r union beth sydd angen arnoch chi a’r plant.

Gallwch chi wneud hynna gyda’r sesiwn hwyliog, hudolus hon.

Rydych chi yn y lle iawn os ydych chi’n chwilio am ffordd o gael eich plant i fod yn wen o glust i glust gyda egni positif yn llenwi’r ystafell.

Mi fydd yn hwyl, yn bachu diddordeb, yn rhithiol a rhyngweithiol.

“Mae Kariad wedi gwneud imi wenu a chredu ynddaf fi’n hun.”

Disgybl Ysgol y Gorlan

YMCHWIL YR ATHRO RICHARD WEISSMAN
SEICOLEGYDD AC AELOD O’R CYLCH HUD MEWNOL

Hud a lledrith a lles: Mae ymchwil wedi dangos bod ymwneud â’r celfyddydau perfformio yn hybu lles. Datblygwyd y syniad yn y prosiect yma drwy nodi’r manteision corfforol a seicolegol sy’n gysylltiedig â dysgu triciau hud. Mae’r gwaith yn archwilio cyfres o fanteision, gan gynnwys hunan-barch uwch, mwy o reolaeth echddygol a gwell sgiliau cymdeithasol. Estynnodd ail ddarn o waith y syniad hwn i addysg, gan adolygu gwaith ar sut y gellir defnyddio hud i hybu meddwl beirniadol, creadigrwydd, amheuaeth, a dealltwriaeth wyddonol a mathemategol.”

ARLWY KARIAD

Gall ennyn diddordeb plant fod yn herïol.

Dyna pam fod cwmni Kariad fel chwa o awyr iach.

Mi rydach chi’n y lle iawn os ydych chi isho gweld eich plant yn mwynhau teimlo’n gynwysedig ac yn gwenu’n llydan, braf.
Profiad llawn hwyl sydd wastad yn blaenoriaethu iechyd meddwl a lles y plant.

OED MEITHRIN

Sioe hud ryngweithiol 40 munud. Defnyddir hud a lledrith a phyped doniol tu hwnt i ddatblygu sgiliau iaith, cyfrif, lliwiau a phwysigrwydd caredigrwydd.

6-8 OED : Hud a Hunan Hyder

Gweithdy hud rithiol a rhyngweithiol i blant 6 – 8 oed sy’n canolbwyntio ar ddatblygu eu hunanhyder a strategaethau ymdopi â thristwch. Mae’n bachu sylw’r plant, yn ennyn sgwrs a chyffro, yn ddoniol tu hwnt ac yn hwb i’r teimlad o falchder ynddynt eu hunain.

11-12 OED

Sesiwn wedi’i hanelu at gefnogi disgyblion wrth iddynt bontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Gall newidiadau mawr mewn bywyd wneud meddwl plentyn yn fregus. Nid oes rhaid i bob plentyn oddef hynny.

SIOE NADOLIG

Sioe rithiol, rhyngweithiol 40 munud i blant fyny i 8oed. Caiff y plant gyfle arbennig i baratoi parti diolch syrpreis i Siôn Corn a phrofi’r boddhad o roi i eraill.
Argaeledd cyfyngedig.

CYNULLEIDFA HAPUS

Beth mae nhw’n dweud ar ôl y sioe

TRAWSDORIAD EANG O ADDYSG

Trwy’r hud a’r hwyl mae’r dysgu a’r darganfod yn digwydd.
Mae Kariad yn mynd gam ymhellach na’r sesiwn.
Nid yw’n bosib teimlo’n hapus drwy’r amser. Yn ystod yr amseroedd hynny, beth fedrwn ni wneud i gynnal ein hunain neu i gefnogi eraill? Gall y daith fod yn anodd weithiau.

Mae pawb yn gwybod hyn, a dyna’r rheswm am sesiynau Kariad. Sesiwn sy’n cyfuno dysgu, iachau a chael llond y lle o hwyl.

Ond efallai daw cwestiwn bach i’ch meddwl. Beth sy’n digwydd nesaf?
Perfformiwr sy’n mynd y tu hwnt i’r perfformiad…
Mae’r athrawon yn ddiolchgar i Karen am y syniadau ychwanegol sydd wedi eu paratoi i’r athrawon ddefnyddio ar ôl y sesiwn..

CEFNDIR!

PAM FI A PHAM Y SESIYNAU YMA?
Rwyf nawr yn gwerthfawrogi bod yr holl brofiadau dwi wedi cael dros y blynyddoedd wedi bod yn fy mharatoi i allu creu a chyflwyno’r sesiynau hynod bwysig yma.

RHAI FFEITHIAU DIDDOROL

Cefndir Iechyd Meddwl

www.re-live.org.uk

Hyforddwyd gan ac yn gweithio i Re-Live fel ymarferydd celf mewn iechyd. Cwmni sy’n defnyddio’r celfyddydau i helpu pobl gyda’u hiechyd meddwl.
Wedi'i wreiddio mewn emosiynau a phrofiadau chwareus
Mae cysylltu teimladau a symudiad weithiau yn gynnil ac yn ysgafn, weithiau gyda ffrwydrad o lawenydd, yn rhan annatod o’r profiad Kariad mae Kariad yn cynnig.
KMDatblygu sgiliau’n gyson gyda arbenigwyr
KM – Dysgu gan yr arbennigwyr yn fy maes o bedwar ban byd.
Seiliedig ar weledigaeth Dorothy Heathcote
Hyfforddiant Karen gyda Dorothy Heathcote yw sylfaen ei gwaith.
Datblygodd Dorothy Heathcote agwedd arloesol a grymusol at ddrama ac addysg. Taniodd ddychymyg plant ac a ysbrydolodd waith athrawon ac arbennigwyr ar draws y byd.Defnyddiodd ddrama fel arf i hyrwyddo dysgu cyfannol mewn ysgolion.
Y Gorau i Chi
Hyfforddiant mewn sgiliau cwnsela a seicoleg sylfaenol.

Cyfarwyddo a chyd ysgrifennu sioe theatr mewn addysg i gwmni Spectacle.

CEFNDIR!

PROFIAD CONSURIO
Karen! Rydym yn gegrwth oherwydd dy galon, dy bwrpas a’th dawn. Am chwa o awyr iach i gael gweithio efo rhywun fel chdi. Diolch i ti am wneud yr hyn rwyt ti’n ei wneud, a plîs, mae angen iti wybod ein bod ni’n FFANS MAWR ohonat ti!!!

Ymgynghorwyr hud – Mario the Maker Magician a Katie.
Mae Mario wedi teithio efo David Blaine.

Mario+Katie

Ymgynghorwyr Hud a Lledrith

ACTORES
Rwyf wedi bod yn actores broffesiynol ers dros 30 mlynedd.
Hyfforddiant – Coleg Cerdd a Drama Cymru

SUT MAE SESIWN ZOOM YN CYSYLLTU EFO’R PLANT?

CAMAU HAWDD

Ysbrydoliaeth | Ymgyrch |Gweledigaeth

ARCHEBU’R HUD

Sesiynau rhithiol, rhyngweithiol sy’n defnyddio hud a lledrith i roi gwên yn eich calon.
Cwblhewch y daflen

Dewisiwch Amser

Dewiswch amser i ddechrau a gorffen y sesiwn sy’n gweddu orau i’ch ysgol chi. Gallwch gadarnhau hyn mewn ebost i mi.

Polisi Canslo

Os bydd problemau technegol ar ddiwrnod y sesiwn ni fydd tâl. Mi fydd yr ysgol a minnau yn aildrefnu a chytuno ar ddyddiad ac amser arall sy’n addas i bawb.

.

YSBRYDOLI’R GENHEDLAETH HŶN

Gweithdy hud unigryw wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer y genhedlaeth hŷn.

Profiad sy’n llawn hwyl ac yn hwb i’r enaid.

Hud sy’n ystwytho’r cymalau. Hud sy’n rhoi gobaith.

Kariad yn cyflwyno sesiwn greadigol llawn hud a lledrith. Nid yn unig hynny, bydd Kariad hefyd yn dysgu tric neu ddau iddynt, gan roi ymdeimlad o falchder i’r genhedlaeth hŷn.

Sioe hud. Gweithdy hud. Cyfuniad o’r ddau.
Dewisiwch chi!

Rhannu llawenydd ac hapusrwydd.

YSBRYDOLI’R GENHEDLAETH HŶN

Gweithdy hud unigryw wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer y genhedlaeth hŷn.

Profiad sy’n llawn hwyl ac yn hwb i’r enaid.

Hud sy’n ystwytho’r cymalau. Hud sy’n rhoi gobaith.

Kariad yn cyflwyno sesiwn greadigol llawn hud a lledrith. Nid yn unig hynny, bydd Kariad hefyd yn dysgu tric neu ddau iddynt, gan roi ymdeimlad o falchder i’r genhedlaeth hŷn.

Sioe hud. Gweithdy hud. Cyfuniad o’r ddau.
Dewisiwch chi!

Rhannu llawenydd ac hapusrwydd.